วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

- อาจารย์ให้ดูภาพที่เด็กได้วาดและเขียนออกมา ว่าทำให้คิดถึงอะไรบ้าง
       - พัฒนาการของเด็ก
       - เด็กได้คิดถึงพ่อเวลาวาดและเขียนออกมา
       - การมีความรักให้พ่อ
       - การถ่ายทอดความคิดของเด็ก
       - คำว่า ครับ แสดงให้ถึงการมีมารยาทของเด็ก
- พูดถึงหลักการสอน การแก้ไขคำพูดที่เด็กพูดออกมา
- การใช้คำพูดที่เหมาะสมกับเด็ก
- ภาษา คือ เครื่องมือการเรียนรู้ในการรับข้อมูลในการศึกษา
- พูดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ปัจจัยในการแตกต่าง คือ
       - สังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้าง
       - การอยู่ในครอบครัว และ การอบรมเลี้ยงดูของคนในครอบครัว
- อาจารย์ได้บอกว่า ภาษานั้น ไม่ใช่แค่การพูด การแสดงสีหน้าและท่าทาง
- เด็กนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนการพูด การฟังอย่างเป็นทางการ เด็กนั้นจะเรียนรู้ได้จาก ครูสามารถสอนได้ตลอดเวลา หรือ คนรอบข้างของตัวเด็ก
- พูดถึงการจัดประสบการณ์ด้านภาษาในชั้นเรียน
- อาจารย์ได้บอกว่าเด็กนั้นจะเข้าใจ และ ใช้ไวยกรณ์พื้นฐานของภาษาแม่เมื่ออายุ 4 - 5 ปี

* งานที่มอบหมาย
- ให้นักศึกษา หาประสบการณ์ทางภาษา มีอะไรบ้าง (คนละ 1 กิจกรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น